Kwaliteitsvenster

Bij Stichting Land van Horne werken we continue aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Maar we zijn ook graag open over de huidige kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Met de cijfers en informatie die zichbaar zijn in ons kwaliteitsvenster willen we hier op een helderen en overzichtelijke manier inzicht in geven. Daarnaast vind je hier ook informatie over de visie, manier van werken en andere relevante informatie die van belang kan zijn voor (toekomstige) cliënten. 

 

Elk jaar wordt het kwaliteitsvenster in mei geactualiseerd. 

Waardering cliënten en mantelzorgers

Waardering cliënten en mantelzorgers

Bij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening behoort natuurlijk ook de mening van cliënten en naasten. Door bij cliënten na te gaan hoe zij onze dienstverlening ervaren, kunnen wij deze blijven verbeteren met als doel dat onze cliënten elke dag zichzelf kunnen zijn. 

Veilige zorg

Veilige zorg

Veiligheid maakt ook een groot onderdeel uit van goede zorg en ondersteuning. Hier hechten wij dan ook veel waarde aan. Onderstaand leest u meer over hoe wij ons het afgelopen jaar ingezet hebben om de veiligheid van de zorg te waarborgen.

De cliënten en vertegenwoordigers geven aan tevreden te zijn over de zorg die zij of hun naasten van Land van Horne ontvangen. Dat blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat voorjaar 2022 plaatsvond onder de cliënten wijkverpleging, cliënten die woonachtig zijn in onze woonzorgcentra en de vertegenwoordigers van onze cliënten. 

Uitkomsten cliëntenraadpleging 2022 Bewoners

Uitkomsten raadpleging onder vertegenwoordigers van PG-cliënten

Ervaringen met Wijkverpleging 2022

 

 

Op Zorgkaart Nederland staan alle zorglocaties van Land van Horne. Zowel intramurale zorg als de thuiszorg en revalidatiezorg staan benoemd. In 2022 zijn 203 nieuwe waarderingen binnengekomen. Land van Horne scoort hier gemiddeld een 8.4. 

 

Bekijk alle waarderingen op www.zorgkaartnederland.nl

Clienten.png

Medicatieveiligheid-1.png

3.png

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij het leven zoals elke cliënt dat wil leiden. Een leven waarin hij zo min mogelijk in zijn vrijheid wordt beperkt en waarin hij zijn eigen keuzes maakt. Door de Wet zorg en dwang staan we bewuster stil bij de momenten waarop de vrijheid en de veiligheid van een cliënt met elkaar botsen. En bekijken we, samen met de cliënt en zijn vertegenwoordiger, óf en hoe het anders kan. Het welzijn van de cliënt staat daarbij voorop. De cliënt, vertegenwoordiger en het zorgteam maken samen van vrijheid een vanzelfsprekendheid! 

 

We zien verschillen in soorten maatregelen, hierbij zijn de karakteristieken van een afdeling mede bepalend. In 2022 zijn de cijfers rondom de WZD aangeleverd aan de IGJ. 

 

Analyse Wet zorg en dwang 2022

Waardering medewerkers en vrijwilligers

Waardering medewerkers en vrijwilligers

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn een grote bepalende factor in de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Vandaar dat we het binnen Land van Horne ook belangrijk vinden dat onze medewerkers elke dag zichzelf kunnen zijn en lekker in hun vel zitten. 

 

Zeker nu de werkdruk hoog is en er sprake is van een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeismarkt willen we extra zorgvuldig met de ervaringen van medewerkers en vrijwilligers omgaan. 

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Land van Horne investeert in het voeren van de goede dialoog én het realiseren van inspraak. Respect en luisteren zijn in al onze samenwerkingsvormen belangrijke waarden die wij uitdragen. Zo ook in het organiseren van inspraak en medezeggenschap.

 

U vindt hier meer informatie over hoe Land van Horne de medezeggenschap heeft georganiseerd. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten en resultaten van 2021. 

Half oktober zijn alle leidinggevenden van Land van Horne gestart met een leiderschapsreis onder begeleiding van Coredaet. Een reis waarin persoonlijk leiderschap centraal staat. De leidinggevenden gaan met elkaar maar ook individueel komend jaar aan de slag met Vitaal leiderschap. Onze missie 'Elke dag jezelf blijven' met de waarden gezien, begrepen en gesteund staan daarin centraal. 

Vitaal leiderschap: Je bent een zelfbewuste, daadkrachtige en energieke leider die een context creëert waarin jij en je team je gezien, begrepen en gesteund voelen. 

 

Door te zien 

Jij ziet de mensen om je heen en men ziet jou. Je hebt oog voor de individuele mensen om je heen, je team en de organisatie en haar doelen. Je toont oprechte interesse. Door jouw laagdrempelige en transparante houding ben je makkelijk aanspreekbaar. Je bent een zelfbewuste leider die streeft naar mentale en fysieke vitaliteit voor je zelf en je team. 

 

Door te begrijpen 

Doordat jij weet wat er in jouw omgeving speelt, begrijp je wat belangrijk is. En lever je een bijdrage aan de doelen van de mensen, je team en de organisatie. Je maakt op basis hiervan samen toekomstgerichte keuzes, stelt prioriteiten en bent hier duidelijk over. Je begrijpt waar de individuele en collectieve behoeftes en talenten liggen en speelt hier op in door te verbinden en gebruik te maken van creativiteit en innovatie. Je creëert een inspirerende en uitdagende omgeving voor jezelf en voor je team. 

 

Door te steunen 

Je creëert een veilige en vertrouwde omgeving waarin authenticiteit en (individuele) behoeften worden gerespecteerd. Mensen zetten hun talenten in en realiseren samen individuele, team- en organisatie doelen. Zodat iedereen zichzelf kan zijn en kan blijven. 

In 2022 heeft er geen arbeidsmotivatieonderzoek plaatsgevonden. Wel is de RI&E uitgevoerd binnen alle zorglocaties van Land van Horne.

Met de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) brengen wij veiligheid- en gezondheidsrisico's met een geautomatiseerd systeem in kaart. De RI&E is als ware het fundament van het Arbobeleid.

 

De digitale RI&E is afgerond. Alle intramurale locaties, extramurale teams en ondersteuning zijn doorlopen en zijn getoetst door een externe deskundige. De externe deskundige heeft vastgesteld dat het RI&E instrument correct is ingezet en toegepast en geeft een goede weergave van de situatie. Dit wil zeggen dat we voor alle onderdelen officiële getoetste RI&E’s hebben waarbij Land van Horne voldoet aan de wettelijke vereisten vanuit Arbo wet.  

 

Er is gestart met de halfjaarlijkse follow-up gesprekken voor de locaties die de RI&E doorlopen hebben. Met deze follow-up gesprekken borgen we de voortgang van de verbeteracties die uit de RI&E naar voren komen. 

 

Medezeggenschap-clienten.png

De gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Land van Horne worden behartigd door de centrale cliëntenraad. Samen met Hans Kirkels, voorzitter van de centrale cliëntenraad, blikken we terug op het afgelopen jaar.

Je eigen leven blijven leven
Van consumptieprijzen in de gasterijen tot een verbeterplan van de zomerroosters en van de Wet Zorg en Dwang tot duurzaamheid. Allemaal thema’s waarover de centrale cliëntenraad zich vorig jaar boog. Daarbij is de cliënt altijd het uitgangspunt. Hans: “Het gaat erom dat iemand zoveel mogelijk zijn eigen leven blijft leven. Wij vragen ons als centrale cliëntenraad af wat daarbij belangrijk is. Bijvoorbeeld het eten. Daarom hebben wij in 2022 een rol gespeeld bij de keuze voor een nieuwe bakkerij.”

Middelen voor welzijn
De begroting van Land van Horne wordt jaarlijks besproken met de centrale cliëntenraad. Hans: “Tijdens de begrotingsbespreking van 2021 hebben we aangekaart dat we specifieke aandacht voor het welzijn van cliënten erg belangrijk vinden. Land van Horne heeft naar aanleiding daarvan de begroting aangepast en een bedrag gereserveerd voor welzijn. Aan ons vervolgens de taak om met plannen te komen voor de besteding van dit bedrag. We hebben hier lang over nagedacht. Het moest namelijk iets zijn waar alle locaties gebruik van konden maken.
Een werkgroep bestaande uit twee leden van de centrale cliëntenraad en twee welzijnscoaches ging aan de slag. Tillie Broods, lid van de centrale cliëntenraad, nam het initiatief. Vanuit de werkgroep is het idee voor het STV Geheugenvenster geopperd. Dit is een digitaal ondersteunend beeld- en muziekprogramma voor ouderen passend bij de dagstructuur, het zorgmoment en het ritme van de dag.” Tillie: “Momenteel testen we het geheugenvenster op twee locaties. Aan de hand van de bevindingen van cliënten, medewerkers en mantelzorgers besluiten we of het geheugenvenster op alle locaties uitgerold wordt.”

Samenwerken
Om de belangen van cliënten op deze manier te kunnen behartigen, is goede samenwerking essentieel. Hans: “Samen met de lokale cliëntenraden en de organisatie zorgen we ervoor dat cliënten elke dag zichzelf kunnen zijn.”

De medezeggenschap van onze medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad (OR). Diverse onderwerpen die (conform de WOR en/of CAO VVT) advies- of instemmingsplichtig zijn, worden voorgelegd aan de OR.

 

Medezeggenschap-medewerkers.png

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Hieronder is een overzicht te vinden van ons organogram, de huidige koers en de personele bezetting binnen het hoge kader van Land van horne.

"We kiezen bewust voor een kader met belangrijke thema's en niet voor een dichtgetimmerd ondernemingsplan. De werkelijkheid is immers veranderlijk."

 

Door een forse stijging van de vraag naar zorg (door o.a. een groeiende groep ouderen) en een tekort aan (zorg)personeel, wordt het realiseren van goede betaalbare zorg in de toekomst steeds moeilijker. Met minder mensen zullen we meer zorg moeten verlenen. Des te belangrijker om, met alle partijen die voor deze maatschappelijke uitdaging staan, gezamenlijk op te trekken. Het meerjaren beleidskader als kompas geeft richting aan de afslagen die we nemen en de keuzes die we de komende jaren maken. Thema's zoals werkgeluk, het werven en behouden van personeel, samenwerking, technologische innovatie, nieuwe woonzorgconcepten en informele zorg vind je er in terug. Alles met als doel om onze missie; het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben zodat zij zichzelf kunnen zijn en blijven, ook in de toekomst waar te maken!

Kompas-clienten.png

Kompas-medewerkers.png

In 2021 zijn er geen wisselingen geweest in het hogere kader van Land van Horne. 

Keurmerken

Keurmerken

Uiteraard wil Land van Horne uitstekende zorg en dienstverlening bieden. In de zorg, behandeling en dienstverlening is er een grote diversiteit aan keurmerken en certificaten. Met een keurmerk of certificaat geeft een organisatie aan dat aan bepaalde (kwaliteits)eisen wordt voldaan. Land van Horne wil en kan niet alles dat we belangrijk vinden via keurmerken of certificaten tot uiting brengen. We maken daarin bewuste keuzes en kijken daarbij ook naar eisen die anderen ons opleggen.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Land van Horne werkt graag samen. Samen met cliënt, naasten, vrijwilligers. Maar we werken ook met andere organisaties samen om tot goede samenhangende zorg te komen. Dit doen we op veel verschillende manieren. Denk hierbij aan:

    • samen organiseren
    • elkaars expertises inzetten
    • zorgen voor goede ketenzorg en goede overdracht
    • afspraken maken over zorgverlening
    • van elkaar leren

De Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) geldt als een belangrijke kwaliteitsgraadmeter voor de gehele organisatie. Al vanaf december 2008 is Land van Horne HKZ gecertificeerd. Afgelopen december 2017 hebben wij het HKZ-kwaliteitscertificaat wederom behaald. Een mooi resultaat, waar we trots op zijn. Hiermee tonen wij wederom aan dat de cliënt bij ons centraal staat én dat wij de zaken intern goed op orde hebben. Het behaalde HKZ-kwaliteitscertificaat is geldig tot eind 2023. 

Van 26 tot en met 29 september 2022 hebben de vervolgaudits plaatsgevonden. Het huidige HKZ certificaat is geldig tot 1 december 2023.

  

Certificaat: HKZ  

Reikwijdte: Alle zorg- en dienstverlening Land van Horne 

Gecertificeerd sinds: 1 dec. 2008 

Certificaat is geldig tot: 1 dec. 2023 

Toetsende instantie: DEKRA 

Tijdens de vervolgaudits van 2022 is er één tekortkoming geconstateerd, namelijk dat de kwartaalrapportages van kwaliteit niet door alle zorgmanagers gedeeld worden met de teamleiders. Hiervoor worden corrigerende maatregelen getroffen. 

Land van Horne kiest de komende jaren voor een externe audit volgens de HKZ-certificering (2023-2026) via DEKRA. Reden hiervoor is dat we de focus willen houden op onze huidige ontwikkelingen en een ander certificaat of keurmerk (bijv. Prezo) tijd en energie vraagt.  

HKZ.jpg

Onze specialisten ouderengeneeskunde laten zich geregeld visiteren door Verenso omdat een visitatie waardevolle feedback oplevert voor het versterken/verbeteren van de medische zorg aan onze cliënten. En, ook niet onbelangrijk, visitatie is verplicht om je als arts vanaf 2020 te kunnen laten herregistreren.

 

zorg-connect.png

Het Ministerie van VWS heeft de kwalificatie regionaal expertisecentrum toegekend aan het Huntingtoncentrum van Land van Horne in Weert. Na een traject van bijna twee jaar heeft een commissie namens het ministerie de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington positief beoordeeld. De gespecialiseerde afdeling behaalde op alle criteria, op één na, de hoogste score. 

In 2013 startte Land van Horne in Nederweert met de eerste afdeling speciaal voor mensen met de ziekte van Huntington. Sinds die tijd is er hard aan de weg getimmerd om de zorgverlening uit te breiden en verder te ontwikkelen. Er kwamen meerdere woonafdelingen, een expertteam werd geformeerd, er kwam een poli, dagbehandeling, praatgroepen en samenwerking met andere organisaties kreeg vorm, waaronder Archipel in Eindhoven en MIJZO in Waalwijk. Deze groei heeft ertoe geleid dat nu het Huntingtoncentrum een regionaal expertisecentrum is geworden. 

Het ministerie heeft in de langdurige zorg specifieke doelgroepen benoemd, waarbij het aantal cliënten relatief laag is, terwijl de zorgbehoefte hoog en complex is. Mensen met de ziekte van Huntington is zo een doelgroep. Er is behoefte om de kennis en kwaliteit van zorg voor deze groep te versterken. Daartoe komt er een landelijk dekkend netwerk met verschillende niveaus: het Landelijk Kenniscentrum (KC), de Expertisecentra (DEC) en de Regionaal expertisecentra (REC) . 

Meerdere zorgorganisaties met Huntingtonpatiënten hebben een intern traject doorlopen om erkend te worden als REC. Zo ook Archipel in Eindhoven, waarmee het centrum in Weert al jaren samenwerkt. Een REC levert hooggekwalificeerde zorg aan de cliënten. Als REC ontwikkel en deel je ook (wetenschappelijke) kennis. De REC's krijgen ook betere voorwaarden om zorg te leveren. Het Huntingtoncentrum in Weert heeft onlangs de kwalificatie REC behaald en behoort daarmee tot de betere zorgcentra voor Huntingtonpatiënten in Nederland. 

Samenwerkingspartners.png

Samen bouwen aan een goede ouderenzorg in Noord- en Midden Limburg, dat is waar ZorgConnect zich op richt.

 

Zorgorganisaties, waaronder Land van Horne, en onderwijsinstellingen hebben de handen ineen geslagen om samen te werken zodat we de ouderenzorg blijven verbeteren en kunnen voorbereiden op de (nabije) toekomst. Door middel van de vijf kernthema's of actielijnen; behoud personeel, gezond plannen en roosteren, innovatie, leerklimaat en praktijkbegeleiding en specialisten ouderengeneeskunde, kunnen we experimenteren wat bij een ontwikkeling past en leren we veel van elkaar. Vanuit de samenwerking zetten we werkzame elementen om in de eigen praktijk. Fieldlabs zijn ontwikkeld om innovatie-initiatieven te testen. Alle medewerkers van alle partners worden begeleid in digivaardigheid. Gesprekken vinden plaats hoe de capaciteitvan specialisten ouderenzorg in de regio op een zo goed mogelijke manier wordt ingezet. Planners zijn getraind in het realiseren van een effectieve en efficiënte roostering om zo de beschikbare en inzetbare capaciteit beter te managen. Zo gaan we samen de grote uitdagingen tegemoet. 

 

Meer informatie: www.zorgconnectlimburg.nl  

De samenwerking tussen de huisartsen van Meditta en specialisten ouderengeneeskunde van Land van Horne is in 2021 formeel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. We werken al jarenlang samen, maar de positieve en groeiende samenwerking is nu op papier gezet.  

 

André Meulendijks, manager van de specialisten ouderengeneeskunde van Land van Horne: "Deze formalisering biedt kansen om de samenwerking met huisartsen in de regio verder uit te breiden, waarbij we het gezamenlijke doel hebben dat kwetsbare mensen op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen zolang dit mogelijk en wenselijk is." 

 

Met het bundelen van krachten en kennis wil Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg waarborgen en verbeteren. 

Logo-Meditta.png

Land van Horne en Libra Revalidatie & Audiologie werken alweer 10 jaar samen. 10 jaar geleden is Libra Weert bij het Behandelcentrum aan het Zorgplein Land van Horne ingetrokken en zijn de samenwerking aangegaan, en met succes! De partijen hebben geproost op deze mijlpaal. 

Zorg, wonen en welzijn

Zorg, wonen en welzijn

Samenstelling en ontwikkeling personeel

Samenstelling en ontwikkeling personeel

Om goede zorg te kunnen blijven bieden is er voldoende bevoegd en bekwaam personeel nodig. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het vergroten van de zorgkloof is dit wel één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Hieronder lees je alles wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan op het gebied van de samenstelling en het ontwikkelen van ons personeel.

Moreel Beraad, dit is waar het écht om gaat

In de zorg voor mensen krijg je te maken met vragen waar je niet meteen een antwoord op hebt. Land van Horne vindt het daarom belangrijk om stil te staan bij de vraag: wat is het goede om te doen, voor deze cliënt en in deze situatie? Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in een moreel beraad. In 2022 zijn er elf moreel beraden gevoerd door de multidisciplinaire teams, onder begeleiding van gespreksleiders Moreel beraad.  

Dit jaar werd onder andere een bijzonder moreel beraad gevoerd door het Crisisteam Corona samen met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De vraag: “Moeten we, in deze fase van corona, de strengere richtlijnen rondom Covid blijven naleven binnen Land van Horne op het gebied van isolatie en testen?” stond centraal.  

Zorg en ondersteuning organiseren in wijken en buurten. Met buurtbewoners die over en weer iets voor elkaar betekenen, zodat het goed wonen is voor iedereen, voor mensen met én zonder zorgvraag. Dit klinkt mooi, maar hoe doe je dat nu in de praktijk?  

 

In 2022 zijn we binnen St. Charles gestart met het vormen van een community. 

 

Wat gebeurt er als je verschillende mensen in een gebouw bij elkaar laat wonen, wat gaat goed en welke uitdagingen kom je tegen? Binnen woonzorgcentrum St. Charles in Heythuysen wonen zelfstandig wonende ouderen die waar nodig thuiszorg ontvangen. Vijf jongeren uit de 24-uurs groepsbegeleiding, die toe waren aan het maken van een volgende stap naar meer zelfstandigheid, zijn bij de ouderen komen wonen. Dat is voor iedereen best even wennen. Inmiddels voelen de jongeren zich veilig en dragen ze hun steentje bij. Ze dragen pakketjes naar de ouderen, maken een praatje of maken iemand wegwijs in het gebouw.  

Elkaar leren kennen en op elkaar vertrouwen kun je niet opleggen. Aan een community bouwen heeft tijd nodig. De eerste stap is gezet, er ontstaat elke dag meer interactie en verbinding tussen de bewoners van St. Charles. 

Bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren in de thuisomgeving, is waar de behandelaren van Vitaal Thuis zich voor inzetten. Door het geven van diverse (gratis) programma's werden deelnemers in 2022 van nieuwe inzichten en praktische handvatten voorzien.

 

Vitaal met dementie 

Het programma Vitaal met dementie heeft drie keer plaatsgevonden in 2022, met in totaal 27 deelnemers. Uit de evaluaties is gebleken dat mantelzorgers het lotgenotencontact erg belangrijk vinden. Ze leren van elkaar en ervaren dat ze niet de enige zijn. Als effect van het programma geven zij aan te leren over het ziektebeeld en de omgang met hun naaste. Zij hebben stappen gezet in het accepteren van de situatie en voelen zich beter uitgerust richting de toekomst. De deelnemers met dementie hebben aangegeven zich gesteund te voelen door het horen en herkennen van elkaars verhalen.  

 

Gezond ouder worden 

Gezond ouder worden heeft in het voor-en najaar van 2022 plaatsgevonden, met beide keren 7 deelnemers. Nagenoeg alle deelnemers hadden een leeftijd van boven de 70 jaar. Uit de evaluaties is gebleken dat deelnemers geleerd hebben om proactief vooruit te kijken richting de toekomst. Sociale contacten met andere deelnemers worden als prettig ervaren, en het gemiddelde cijfer van deelnemers is een 8.3. Alle deelnemers zouden het programma bij anderen aanbevelen. Als tip geven ze mee om het programma meer te profileren, ook richting jongere deelnemers.  

 

Aanvullend  

In 2022 is het programma Verder na een beroerte ontwikkeld, waarbij afstemming gezocht is met het CVA ketenzorgnetwerk. Het eerste programma zal starten in april 2023.  

In 2022 zijn vijf extra behandelaren geschoold in de PPEP4ALL zelfmanagement methodiek die gebruikt wordt bij Vitaal met dementie en Verder na een beroerte. PPEP4ALL staat voor Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten. 

We moeten onze zorg slimmer organiseren. Bijvoorbeeld door voor zorgtaken medewerkers met een andere opleidingsachtergrond aan te nemen en via een aanvullende scholing klaar te stomen voor de persoonlijke verzorging. In 2022 is er een start gemaakt met ‘bekwaam is bevoegd’, waarbij we medewerkers ontwikkelkansen geven op basis van wat zij hebben laten zien betreft hun bekwaamheid en aantonen dat ze een handeling kunnen verrichten.  

Samenstelling-personeel.png

 

Stichting Land van Horne is een organisatie gericht op wonen, zorg en welzijn. Bij ons draait de zorg om mensen: om uzelf te kunnen zijn, ook als u door omstandigheden op de hulp van anderen bent aangewezen. We hebben 14 (woon)zorgcentra en een breed dienstenpakket met onder andere verpleging, verzorging, thuiszorg, revalidatie, behandeling, dagactiviteiten en services. Hiermee ondersteunen we mensen in de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal, Cranendonck en Someren.