Privacy
verklaring

 

Stichting Land van Horne
Werthaboulevard 3
6001 HZ Weert

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Land van Horne, gevestigd aan de Werthaboulevard 3, 6001 HZ, te Weert. Land van Horne verwerkt gegevens met de grootste zorgvuldigheid, via deze privacyverklaring krijgt u meer informatie over de gegevensverwerkingen van Land van Horne. Land van Horne voldoet daarmee aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring wordt er een onderscheid gemaakt tussen een aantal gegevensverwerkingen:

1.       Verwerking van gegevens via de website

2.       Verwerking van gegevens van cliënten

3.       Verwerking van gegevens van medewerkers

4.       Verwerking van gegevens van vrijwilligers

5.       Verwerking van gegevens van contactpersonen of wettelijk vertegenwoordigers

6.       Verwerking van gegevens van sollicitanten

 

Informatie over gegevensverwerkingen worden hieronder uitgesplitst. Tevens zijn er een aantal onderdelen die voor alle verwerkingen hetzelfde zijn. Deze zullen eenmalig toegelicht worden. (beveiliging gegevens, verstrekking gegevens aan derden, contactpersoon gegevensverwerking, wijziging privacyverklaring).

 

1. Verwerking van gegevens via de website

 

Contactformulier
Indien u contact met ons opneemt omdat u bijvoorbeeld een vraag heeft over onze dienstverlening, dan verwerken wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (zoals naam, emailadres en eventueel een telefoonnummer). Met de verstrekking geeft u actief toestemming aan Land van Horne om deze gegevens te verwerken. Deze gegevens zijn voor ons noodzakelijk om uw vraag te kunnen beantwoorden. We zullen uw gegevens uitsluitend intern naar relevante medewerkers doorsturen in zoverre dat voor de beantwoording van uw vraag of verwerking van uw bericht noodzakelijk is. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of met personen buiten Land van Horne delen. De gegevens die u invult worden minimaal bewaard tot na afhandeling van uw vraag en/of bericht. Deze worden periodiek verwijderd.

 

Cookies
De website van Land van Horne maakt gebruik van verschillende cookies. Dit doen wij om u een goed functionerende website aan te kunnen bieden. Daarnaast maakt Land van Horne gebruik van Google Analytics voor het analyseren van de websitebezoekers.

Land van Horne plaatst de volgende cookies:

 

  • Functionele cookies: deze zijn technisch noodzakelijk voor het goed werken van een website. Denk hierbij aan voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin de website wordt gelezen. U kunt deze cookies niet uitschakelen.
  • Analytische cookies: Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Land van Horne anonimiseert deze gegevens en gebruikt ze om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

 

Voor het gebruik van deze cookies hoeft Land van Horne u geen toestemming te vragen. Binnen de website van Land van Horne hebben de meeste cookies een houdbaarheidsdatum, hierna worden de cookies automatisch verwijderd. U kunt ervoor kiezen om eerder uw cookies te verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

2. Verwerking van gegevens van cliënten

Gegevens die worden verwerkt
Om zorg te kunnen verlenen heeft Land van Horne een aantal gegevens van u nodig. Indien u deze gegevens niet aan Land van Horne verstrekt kunnen wij geen goede zorg leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw NAW-gegevens, gegevens over uw gezondheid, contactgegevens, BSN, identiteitsbewijs, verzekeringsgegevens en uw foto (ter identificatie). Indien u bij Land van Horne zorg ontvangt zijn wij wettelijk verplicht om deze gegevens over u vast te leggen (wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Alle zorgverleners en medewerkers die direct of indirect bij uw zorg betrokken zijn, hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zij zullen uw gegevens nooit delen met anderen, tenzij u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, of als het een noodsituatie betreft. Deze geheimhouding geldt ook ten opzichte van alle anderen, zoals familie, partner en hulpverleners die niet rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken.

 

Bewaartermijn
Voor alle gegevens geldt dat Land van Horne niet meer vastlegt dan dat zij nodig heeft voor de dienstverlening. Wij bewaren uw medische gegevens minimaal 20 jaar na het eindigen van onze zorg aan u. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Na deze periode zullen uw gegevens vernietigd worden tenzij Land van Horne zwaarwegende belangen heeft om uw gegevens langer te bewaren. Voor financiële gegevens geldt dat deze maximaal 7 jaar bewaard worden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u bij ons in zorg bent heeft u altijd toegang tot een gedeelte van uw zorgdossier. Hierover krijgt u in een aparte folder meer informatie. Indien u een kopie wenst te ontvangen van uw volledige dossier kunt u dit aanvragen bij uw zorgverlener. Uw zorgverlener zal uw verzoek beoordelen en samen met u een afspraak maken voor het overhandigen van uw dossier. Uw zorgverlener zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Indien er gegevens in uw dossier staan die niet volledig juist zijn mag u die gegevens laten wijzigen. Het recht om te wijzigen geldt alleen voor feitelijke gegevens, zoals uw naam/geboortedatum. Andere gegevens, zoals afspraken over de zorg kunnen we niet wijzigen. Voor het wijzigen van uw gegevens kunt u contact opnemen met uw zorgverlener.

 

3. Verwerking van gegevens van medewerkers

Gegevens die worden verwerkt
Land van Horne verwerkt gegevens van haar medewerkers in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: NAW gegevens, kopie identiteitsbewijs, geboortedatum, BSN, nationaliteit, bankrekeningnummer, privé e-mailadres, financiële gegevens met betrekking tot salaris, Verklaring Omtrent Gedrag, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken en verzuim. Indien u bij Land van Horne in dienst bent hebben wij deze gegevens nodig in het kader van de arbeidsovereenkomst.

 

Verstrekking gegevens aan derden:
Land van Horne schakelt in sommige gevallen derden in die ondersteunen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan voortkomen uit een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Tevens schakelt Land van Horne derden in die systemen leveren of onderhouden waarin wij persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld het personeelsdossier.

 

In de volgende gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. Achter de komma staat de reden voor het delen van deze gegevens:

  • De Belastingdienst, wettelijke verplichting:
  • De bedrijfsarts en/of de arbodienst, wettelijke verplichting:
  • (Zorg)verzekeringsmaatschappijen, wanneer jij gebruik maakt van collectieve verzekeringen via Land van Horne:
  • Het pensioenfonds PFZW, uitvoering pensioenregeling:
  • Overige partijen wanneer Land van Horne hiertoe wettelijk verplicht is of gevorderd wordt:
  • Overige partijen waarvoor jij Land van Horne of de partij toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld FiscFree voor de uitvoering van een secundaire arbeidsvoorwaarde.

 

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Economische ruimte.

 

Bewaartermijn
Land van Horne bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verwerken. Soms is Land van Horne wettelijk verplicht om de gegevens langer te bewaren. Hoe lang dit is hangt af van de geldende wet- en regelgeving voor het type gegevens. De bewaartermijnen voor personeelsgegevens staan beschreven in het Documentbeheersysteem. In het geval van een arbeidsconflict of een rechtszaak kan het voorkomen dat personeelsgegevens langer bewaard worden dan beschreven is in wet- en regelgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gedeelte van uw persoonsgegevens inzien en corrigeren in het salarisportaal. Dit betreft uw adresgegevens, bankgegevens, bereikbaarheidsgegevens, informatie over loonheffing, burgerlijke staat en eventuele noodcontacten. Indien u andere gegevens wilt wijzigen of inzien kan dit via de afdeling HR. Het verwijderen van persoonsgegevens is alleen mogelijk indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat of de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

 

Als medewerker kunt u ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit recht heeft u bij verwerkingen die niet gebaseerd zijn op uw toestemming, uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, wettelijke verplichting of de bescherming van vitale belangen van u of van een ander. U kunt dit bezwaar indienen via informatiebeveiliging@landvanhorne.nl

 

4. Verwerking van gegevens van vrijwilligers


Gegevens die worden verwerkt
Vrijwilligers zijn belangrijk voor het welzijn van de cliënten en voor onze organisatie. Iedereen die bij Land van Horne vrijwilligerswerk doet, ondertekent een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken worden vastgelegd. Van iedere vrijwilliger worden de volgende gegevens vastgelegd: NAW gegevens, geslacht, geboortedatum, eventueel een VOG en indien van toepassing een bankrekeningnummer. Deze gegevens worden vastgelegd in een daarvoor bestemde applicatie.

 

Bewaartermijn
De gegevens van vrijwilligers worden gestructureerd bewaard in een daarvoor bestemde applicatie. Gegevens die Land van Horne ontvangt van de vrijwilliger worden automatisch vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst verwijderd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als vrijwilliger kunt u hiervoor terecht bij uw coördinator vrijwilligerswerk. Het verwijderen van persoonsgegevens is alleen mogelijk indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat of de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn. Als vrijwilliger kunt u ook bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dit recht heeft u bij verwerkingen die niet gebaseerd zijn op uw toestemming, uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, wettelijke verplichting of de bescherming van vitale belangen van u of van een ander. U kunt dit bezwaar indienen via informatiebeveiliging@landvanhorne.nl

 

5. Verwerking van gegevens van contactpersonen/wettelijk vertegenwoordigers

Als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van een van onze cliënten, dan kan het zijn dat we beperkt gegevens van u opslaan. Dit doen we alleen zodat we contact met u kunnen opnemen indien dit nodig is. Deze gegevens bewaren we niet langer dan nodig is en zullen we nooit verstrekken aan derden zonder uw toestemming.

 

6. Verwerking van gegevens van sollicitanten

Gegevens die worden verwerkt
Land van Horne verwerkt de volgende gegevens van sollicitanten: naam, geslacht, geboortedatum, contactgegevens en adresgegevens. Daarnaast vraagt Land van Horne sollicitanten om een motivatiebrief en CV te versturen. Land van Horne maakt gebruik van een personeelsinformatiesysteem om het wervingsproces te vereenvoudigen. Voor het verwerken van deze gegevens wordt door de sollicitant toestemming gegeven op het moment dat hij/zij gebruikmaakt van de uploadfunctionaliteit op de website. De gegevens worden alleen gebruikt voor de beoordeling van geschiktheid voor een functie. Om de privacy van sollicitanten zoveel mogelijk te beschermen worden gegevens van sollicitanten alleen beschikbaar gesteld aan betrokkenen in het sollicitatieproces.

 

Bewaartermijn
Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden na afloop binnen de wettelijke termijn verwijderd. Indien u toestemming geeft kan Land van Horne uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel contact met u kan worden opgenomen.

 

Overeenkomstige onderdelen

Beveiliging gegevens
Land van Horne heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht, daarnaast hebben zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. Indien Land van Horne een samenwerking aangaat met leveranciers worden er altijd duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verwerking van gegevens.

 

Verstrekking van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Land van Horne, tenzij: Land van Horne dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen, omdat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen of indien u daar actief toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij aan het communiceren van gegevens naar de zorgverzekeraar/zorgkantoor via VECOZO, of het doorsturen van uw gegevens naar uw hoofdbehandelaar.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Land van Horne maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit houdt in dat uw gegevens niet gebruikt worden om een bepaald profiel op te stellen. Ook worden er geen besluiten genomen zonder menselijke tussenkomst.


Contactpersoon gegevensverwerking
Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips omtrent de gegevensverwerking die Land van Horne uitvoert? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via informatiebeveiliging@landvanhorne.nl. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid opgelost worden heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging Privacyverklaring
Land van Horne behoudt zich het recht deze privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

 

Versie april 2023

Vind zorg bij jou in de buurt: