Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Stichting Land van Horne. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de LvH-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Land van Horne zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Land van Horne niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Land van Horne garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Land van Horne wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Stichting Land van Horne links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Stichting Land van Horne worden aanbevolen. Stichting Land van Horne aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Land van Horne niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.landvanhorne.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Informatie gebruiken
Stichting Land van Horne behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Land van Horne of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen
Stichting Land van Horne behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden via info@landvanhorne.nl, zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.