Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites van Stichting Land van Horne. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de LvH-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting Land van Horne zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Stichting Land van Horne niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Land van Horne garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting Land van Horne wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Stichting Land van Horne links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Stichting Land van Horne worden aanbevolen. Stichting Land van Horne aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Stichting Land van Horne niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.landvanhorne.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

 

Informatie gebruiken
Stichting Land van Horne behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Land van Horne of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen
Stichting Land van Horne behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Responsible disclosure
De veiligheid van onze systemen vinden we erg belangrijk. Daarom beveiligen we onze systemen goed. Het kan onverhoopt toch voorkomen dat er een kwetsbaarheid in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, meld dit zo snel mogelijk, zodat we stappen kunnen ondernemen om deze aan te pakken.


Doe het volgende:

 • Mail naar informatiebeveiliging@landvanhorne.nl als u een kwetsbaarheid vindt.
 • Misbruik het probleem niet door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. Bekijk, verwijder of pas gegevens van derden niet aan.
 • Deel het probleem niet met anderen, totdat we het opgelost hebben.
 • Wis alle vertrouwelijke gegevens die u verkregen hebt, direct na het dichten van het lek.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te kunnen vinden, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL (adres) van het systeem en een omschrijving van de zwakke plek voldoende. Bij complexere zwakke plekken kan meer informatie nodig zijn.

Wat u van ons mag verwachten:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding en geven daarbij een statusupdate over de oplossing.
 • De melding wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming delen wij nooit uw persoonlijke gegevens met derden. Is het wel noodzakelijk uw gegevens te delen, dan is dat om een wettelijke verplichting na te komen. U kunt zich ook anoniem melden.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Alle problemen proberen wij zo spoedig mogelijk op te lossen.
 • Wilt u iets over het bij ons gevonden probleem publiceren? Laat dit ons vooraf weten.

 

Bedankt dat u een veiligheidslek bij ons meldt, houdt u wel aan bovenstaande voorwaarden. Zo voorkomt u dat er juridische stappen genomen moeten worden.